DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

ŠKOLNÍ DRUŽINA JE OTEVŘENA PRO DĚTI

6:30 - 7:40  RÁNO
11:45 - 17:00  ODPOLEDNE (PONDĚLÍ - PÁTEK)oddělení 1
Marie Krejčová
- vedoucí vychovatelka


oddělení 2
Eva Frančeová - vychovatelka, vede fotografický zájmový kroužek

oddělení 3

Veronika Hámková - vychovatelka, asistentka


oddělení 4
Martina Vejsová - vychovatelka, asistentka

oddělení 5
Mgr. Jana Kadavá - vychovatelka, asistentka
 


 

Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5
Lidé ve škole

Škola sdružuje:

· Základní školu praktickou
· Základní školu speciální 
· Speciálně pedagogické centrum
· Školní družinu


Zaměření školy

Do základní  školy praktické jsou vřazováni žáci, kteří nejsou schopni zvládnout požadavky klasické základní školy, a to žáci z různým stupněm mentálního postižení, s kombinovaným postižením (nejčastěji mentálním a tělesným či řečovým), děti s autismem, epilepsií, poruchami chování, zdravotním oslabením a děti, které jsou v péči psychiatra. Do základní školy speciální  jsou vřazování žáci, kteří nezvládají učivo základní praktické školy. Ve škole rovněž vzděláváme i žáky bez mentálního postižení podle RVP ZV (poruchy učení, chování, vady řeči apod.)

Hlavním posláním výuky školy je příprava žáků pro praktický život, a to rodinný, občanský i profesní. Tomuto cíli jsou přizpůsobeny osnovy i metody práce ve všech předmětech. Vzdělávací program základní praktické školy je otevřený a pružný systém, obsah učiva lze rozšířit či redukovat, tak aby bylo možné respektovat na základě speciálně pedagogické diagnostiky různé individuální pracovní tempo, individuální schopnosti a zvláštnosti žáků. Žák, který nezvládá učivo daného předmětu, může být vyučován podle individuálně vzdělávacího plánu.

Zvláště významný je zvýšený počet hodin pracovního vyučování, který zaručuje kvalitní přípravu pro budoucí povolání.

Hodnocení a klasifikace mají na základní škole praktické  významnou motivační hodnotu, proto mohou být žáci hodnoceni klasicky, tj. známkou nebo širším slovním hodnocením, žáci základní školy speciální  jsou hodnoceni pouze širším slovním hodnocením.

Absolventi základní školy praktické  pokračují v přípravě na povolání převážně v odborných učilištích, někteří jsou v současné době přijímáni i do středních odborných učilišť. Absolventi základní školy speciální  se dále připravují v praktických školách.

Výuku i pestrou nabídku školních a mimoškolních činností zajišťuje stabilní kolektiv pedagogů, a to i mužů.

Široký výběr nepovinných předmětů doplňují tradičně návštěvy divadel, kulturních představení, muzeí, vlastivědné výlety, tematicky zaměřené exkurze, poznávání pamětihodností Prahy, plavecký, turistický a lyžařský výcvik, školy v přírodě aj. Žáci školy se účastní pěveckých, výtvarných a sportovních soutěží, kde úspěšně reprezentují školu i svůj region. Velká tělocvična a venkovní hřiště umožňuje pořádání i celopražských sportovních turnajů. Vyvrcholením školních i mimoškolních aktivit je tradičně uspořádání školní akademie pro rodiče a veřejnost.

Součástí školy je školní družina a speciálně pedagogické centrum.

V pěti odděleních školní družiny je zabezpečována zájmově rekreační a výchovná činnost v ranních i odpoledních hodinách.

Naši školu vyhledávají rodiče se svými dětmi z celého regionu z Prahy 13 a Prahy 5, případně spádových oblastí Prahy-Řepy, Prahy-západ, pro její dobrou dostupnost, a to několik minut chůze od stanice metra Luka trasy „B“, pěkné a podnětné školní prostředí, bohatou nabídku školních i mimoškolních aktivit, dobrou přípravu na vstup do života a komplexní servis speciálně pedagogických a psychologických služeb, zajišťovaných kolektivem speciálních pedagogů, vychovatelů a speciálně pedagogickým centrem.

V práci naší školy preferujeme individuální přístup k žákům na základě jejich zvláštností, vytváření příležitostí k praktickým činnostem, rozvíjení zájmů žáků při výchovách a v nepovinných předmětech, což vede ke zvyšování jejich sebevědomí a samostatnosti při řešení životních situací. Neuzavíráme se pře řešením vzdělávacích, ale i výchovných problémů žáků, zaměřujeme se na řešení sociálně patologických problémů žáků v součinnosti s rodiči. Současně usilujeme o nejširší spolupráci s rodiči žáků, ale také veřejnosti našeho regionu.

Nadále usilujeme o zlepšování podmínek pro vzdělávání dětí s postižením, zvláště s těžším mentálním nebo kombinovaným, které žijí v regionu a tuto péči budou potřebovat. Stálým cílem zůstává zkvalitňování výchovně vzdělávací práce, materiálního a technického zabezpečení výuky i mimoškolních aktivit . Významným úkolem je i zachování a rozšiřování služeb speciálně pedagogického centra v daném regionu.

Škola sídlí v pronajaté budově ÚMČ Prahy 13. Moderní rozlehlá panelová škola je současně i sídlem základní školy, přilehlá sportoviště, školní pozemek a travnaté plochy vytváří podmínky pro sportovní i oddechové aktivity. K výuce máme dostatek učeben, počítačovou učebnu, dostatek kabinetů, tři dílny pro pracovní vyučování chlapců, cvičnou šicí dílnu a cvičnou kuchyň pro dívky, školní a žákovskou knihovnu, dvě herny pro školní družinu a čtyři pracovny pro speciálně pedagogické centrum. Velká tělocvična umožňuje pořádání i celopražských sportovních turnajů. Pěkná jídelna ZŠ nabízí i pro naše žáky pestré i kvalitní stravování.